Le Centre Alexandrin
d'Étude des Amphores

The Alexandrian Centre for Amphora Studies

logo cnrslogo IFAO

CEAlex - USR 3134
Présentation
Introduction
Amphores
Amphorae
Anses timbrées
Stamped Handles
Fouilles
Digs
Publications Bibliothèque CAEA
CAEA Library
Ressources en ligne
On-line resources
Plan du site
Site plan
Mise à jour
Update
Mises à jour
6 novembre 2021 / 6th november 2021 : 1 matrice (fabricant THEUDOROS).
26 octobre 2021 / 26th october 2021 : 2 matrices (mises à jour).
25 octobre 2021 / 25th october 2021 : 4 matrices (mises à jour).
25 octobre 2021/25th october 2021 : Mise à jour de la base des timbres Cnidiens de Delos (3600 timbres en ligne)/update of Knidian stamps of Delos database (3600 stamps on line)
16 octobre 2021 / 16th october 2021 : 20 matrices.
1er octobre 2021 / 1rst october 2021 : 4 matrices.
30 septembre 2021 / 30th september 2021 : 4 matrices.
29 septembre 2021 / 29th september 2021 : 20 matrices.
28 septembre 2021 / 28th september 2021 : 3 matrices (mises à jour).
24 août 2021 / 24th august 2021 : 20 matrices.
8 février 2021 / 8th february 2021 : 27 matrices.
7 février 2021 / 7th february 2021 : 24 matrices.
6 février 2021 / 6th february 2021 : 13 matrices.
5 février 2021 / 5th february 2021 : 24 matrices.
31 janvier 2021 / 31th january 2021 : 25 matrices.
30 janvier 2021 / 30th january 2021 : 29 matrices.
29 janvier 2021 / 29th january 2021 : 15 matrices.
28 janvier 2021 / 28th january 2021 : 15 matrices.
20 mai 2020, Documenter une amphore/ How to document an amphora : mise en ligne de deux videos/two videos on line
19 mai 2020 / 19th may 2020 : 5 matrices deux noms.
18 mai 2020 / 18th may 2020 : 18 matrices.
17 mai 2020 / 17th may 2020 : 17 matrices.
16 mai 2020 / 16th may 2020 : 17 matrices.
15 mai 2020 / 15th may 2020 : 17 matrices.
9 mai 2020 / 9th may 2020 : 18 matrices.
8 mai 2020 / 8th may 2020 : 14 matrices.
7 mai 2020 / 7th may 2020 : 19 matrices.
30 avril 2020 / 30th april 2020 : 18 matrices.
29 avril 2020 / 29th april 2020 : 14 matrices.
28 avril 2020 / 28th april 2020 : 20 matrices.
27 avril 2020 / 27th april 2020 : 22 matrices.
22 janvier 2020 / 22th january 2020 : 16 matrices.
7 janvier 2020 / 7th january 2020 : 18 matrices.
6 janvier 2020 / 6th january 2020 : 19 matrices.
15 décembre 2019 / 15th december 2019 : 17 matrices.
14 décembre 2019 / 14th december 2019 : 16 matrices.
5 décembre 2019 / 5th december 2019 : 13 matrices.
4 décembre 2019 / 4th december 2019 : 17 matrices.
25 novembre 2019 / 25th november 2019 : 18 matrices.
24 novembre 2019 / 24th november 2019 : 18 matrices.
5 novembre 2019 / 5th november 2019 : 18 matrices.
4 novembre 2019 / 4th november 2019 : 21 matrices.
15 octobre 2019 / 15th october 2019 : 21 matrices. Eponymes rhodiens : ASTYMEDES I, ASTYMEDES II, AUTOKRATES I, GORGON, DAMAINETOS, DAMON, DIONYSIOS, DORKYLIDAS, EUDAMOS, EUKLEIDAS TOU CHARMEUS, DAMOKLES II
14 octobre 2019 / 14th october 2019 : 12 matrices. Eponymes rhodiens : HAGESIPPOS, ARISTEIDAS I, ARISTEUS, ARISTONIDAS, ARCHOKRATES I, ARCHOKRATES II
13 octobre 2019 / 13th october 2019 : 18 matrices. Eponymes rhodiens : AGESIPPOS, AGLOUMBROTOS, AGLOKRITOS, ATHANAGORAS, AINESIDAMOS II, AINETOR, AISCHYLINOS, ARETAKLES, ARISTEIDAS I, ARCHIDAMOS, ARCHILAIDAS
12 octobre 2019 / 12th october 2019 : 20 matrices. Eponymes rhodiens : ATHANODOTOS, AINETOR, AISCHYLINOS, ANAXANDROS, ARATOPHANES II, ARISTEIDAS II, ARISTEIDAS III, ARISTOGEITOS, ARISTOGENES, ARISTODAMOS II, ARISTOMACHOS I, ARISTOMENES, ARISTOPOLIS, ARISTRATOS, ARCHILAIDAS
11 octobre 2019 / 11th october 2019 : 21 matrices. Eponymes rhodiens : AGEMACHOS, AGESTRATOS II, AGLOUMBROTOS, AGLOKRITOS, ATHANODOTOS, AINESIDAMOS II, AINETOR, AISCHYLINOS, ARATOPHANES II, ARISTEIDAS III, ARISTOBOULOS, ARISTOGENES, ARISTODAMOS II, ARCHEMBROTOS II, ARCHIDAMOS, ARCHILAIDAS
10 octobre 2019 / 10th october 2019 : 20 matrices. Eponymes rhodiens : AGEMACHOS, AGESTRATOS II, AGLOUMBROTOS, AGORANAX, AINESIDAMOS II, AINETOR, AISCHYLINOS, ALEXIADAS, ARATOPHANES II, ARISTEIDAS II, ARISTEIDAS III, ARISTODAMOS II, ARISTON II, ARCHEMBROTOS II, ARCHOKRATES II
11 mai 2019 / 11th may 2019 : 14 matrices. Fabricants rhodiens : PISTOS I, TIMAKRATES, TIMOTHEOS, PHILAINIOS, PHILISTAS, PHILOPHRON, CHARES
10 mai 2019 / 10th may 2019 : 15 matrices. Fabricants rhodiens : EUDOXOS, EUTYCHOS, EUPHRON, HIERONYMOS, ION, KOSMOS II, KREON, MARSYAS, MENTOR, MENON II, MIKITHOS I, MOLESIS, NIKASION, PASION
9 mai 2019 / 9th may 2019 : 21 matrices. Fabricants rhodiens : HAGESIKLES, HAGESILAS, AGORANAX, APOLLONIDAS I, ARISTI(, BRACHYLOS, DAMONIKOS, DAMOSTHENES, DEMETRIOS I, DIKAIOS, DIOGENES I, DION I, HELLANIKOS, HERMAIOS the elder
8 mai 2019 / 8th may 2019 : 25 matrices. Eponymes rhodiens : PEITHIADAS, POLYKLES, PRATOPHANES, TIMARCHOS, TIMASAGORAS, TIMASITHEOS, TIMODIKOS, TIMOSTRATOS, TIMOURRODOS, PHILINOS, PHILODAMOS I, PHILOKRATES, PHILONDAS, PHRASILAS, PHYLES, CHRYSOSTRATOS
7 mai 2019 / 7th may 2019 : 20 matrices. Eponymes rhodiens : KLEONYMOS II, LYSANDROS, MENELAOS, NIKOMACHOS, NIKON, XENARETOS, XENOSTRATOS, XENOPHANES, XENOPHANTOS I, XENOPHANTOS II, PASIPHON, PAUSANIAS I
6 mai 2019 / 6th may 2019 : 20 matrices. Eponymes rhodiens : THEULYTOS, THEUPHANES II, IASIKRATES, HIPPOKLES, ISODOTOS, KALLIKRATES II, KLEITOMACHOS, KLEUKRATES I, KLEONYMOS II
5 mai 2019 / 5th may 2019 : 20 matrices. Eponymes rhodiens : ARISTEIDAS I, ARISTION, ARISTODAMOS II, ARISTOMACHOS I, ARCHIDAMOS, ARCHOKRATES II, BOULAKRINES, DAMOTHEMIS, DAMOKLES II, DAMOKRATES IDAMOSTHENES,EPICHARMOS, EUKLES II, EUPHRANORIDAS, THEUDOROS I
4 mai 2019 / 4th may 2019 : 23 matrices. Eponymes rhodiens : AGELOCHOS, AGEMACHOS, AGESTRATOS I, HAGEMON, HAGESIS, AGLOUMBROTOS, ATHANODOTOS, AISCHYLINOS, APOLLODOTOS, ARIS(, ARISTAKOS, ARISTANAX I, ARISTEIDAS I
19 septembre 2018 / 19th september 2018 : 17 matrices. Eponymes rhodiens : AGLOUMBROTOS, AGORANAX, ATHANODOTOS, ARCHIBIOS, ARCHOKRATES II, EUPHRANOR, IASIKRATES, PAUSANIAS II, TIMODIKOS, TIMOTHEOS, AGATHOKLES II, AGATHOKLES III
18 septembre 2018 / 18th september 2018 : 18 matrices. Fabricants rhodiens : AGATHOKLES III, AMYNTAS, ARISTOPHANES, BROMIOS, KREON, NEILOS
14 août 2018 / 14th august 2018 : 7 matrices. Fabricants rhodiens : ALSEIOS, EUTYCHOS, LYSANIAS II, MENANDROS I, PARAMONOS
11 août 2018 / 11th august 2018 : 19 matrices. Fabricants rhodiens : AGESIKRATES, AKESANDROS, ARCHAGATHOS, DAMATRIOS I, DEMETRIOS II, DION I, DION II, HERMAIOS the elder, EUXENOS I, EPHANIAS, KALLIKLES I, LYKINOS, LYKO(, LYKOLAS, LYSANIAS I, LYSIMACHOS
17 juillet 2018 / 17th july 2018 : 20 matrices, fabricants rhodiens : MENEKRATES I, NIKAGORAS, CHARMYLOS, CHRESIMOS I, CHRESIMOS II
27 juin 2018 / 27th june 2018 : 25 matrices. Éponymes rhodiens : AINETOR, ALEXIADAS, ANAXIBOULOS, ARATOPHANES I, ARISTANAX I, ARISTODAMOS II, AUTOKRATES I, DORKYLIDAS, EXAKESTOS, EUDAMOS, THEAIDETOS, KALLIKRATIDAS I, KLEITOMACHOS, KLEUKRATES I, XENOPHANES, XENOPHON, PAUSANIAS III. Fabricants rhodiens : AGATHOKLES II, HAGESILAS, DISKOS I, EPIGONOS I, NIKAGIS, PHILAINIOS,
23 avril 2018 / 23th april 2018 : 15 matrices, fabricant rhodien : ARISTOKLES II
22 avril 2018 / 22th april 2018 : 20 matrices, fabricant rhodien : ARISTOKLES II
21 avril 2018 / 21th april 2018 : 21 matrices, fabricant rhodien : ARISTOKLES II
20 avril 2018 / 20th april 2018 : 20 matrices, fabricant rhodien : ARISTOKLES I, ARISTOKLES II
19 mars 2018 / 19th march 2018 : 32 matrices, éponymes rhodiens : AINESIDAMOS II, ARATOPHANES II, ARISTEIDAS III, ARCHIDAMOS, ARCHILAIDAS, AUTOKRATES I, PYTHOGENES, fabricants rhodiens : AGATHONIKOS, HAGESILAS, AGORANAX, AINEAS, ALEXANDROS II, ANTIGONOS II, APOLLODOROS, APOLLONIOS II, ARATHOPHANES, ARISTOKLES I, ARISTOPHANES, ARTEMON 1, ARCHELAS
18 mars 2018 / 18th march 2018 : 20 matrices, éponymes rhodiens : AGESTRATOS II, ATHANODOTOS, ARATOPHANES I, ARISTODAMOS II, IASIKRATES, KLEONYMOS II, XENOPHANES, PAUSANIAS II, PAUSANIAS III, PEISISTRATOS, SYMMACHOS, SODAMOS, TIMASAGORAS, TIMODIKOS, TIMOURRODOS, fabricants rhodiens : AGATHOKLES III, AMYNTAS
25 février 2018 / 25th february 2018 : 9 matrices, fabricants rhodiens : AGORANAX, ALYPOS, ARISTOPHANES, BRACHYLOS, DOKIMOS, ZENON I, THESMOKRITOS, IERON, KALLON
16 février 2018 / 16th febuary 2018 : 20 matrices du fabricant rhodien : MARSYAS
15 février 2018 / 15th february 2018 : 16 matrices du fabricant rhodien : MARSYAS
14 février 2018 / 14th febuary 2018 : 21 matrices du fabricant rhodien : MARSYAS
13 février 2018 / 13th february 2018 : 21 matrices du fabricant rhodien : MARSYAS
12 février 2018 / 12th febuary 2018 : 19 matrices du fabricant rhodien : MARSYAS
11 février 2018 / 11th february 2018 : 18 matrices du fabricant rhodien : MARSYAS
10 février 2018 / 10th febuary 2018 : 17 matrices du fabricant rhodien : MARSYAS
31 janvier 2018 / 31th january 2018 : 5 matrices, fabricants rhodiens : DAMOKLES, DAMOPHILOS, MENODOROS II, PLOUTOS, SOKRATES II
30 janvier 2018 / 30th january 2018 : 20 matrices, fabricants rhodiens : AGORANAX, ALSEIOS, ANTIGONOS II, ARATOPHANES, BROMIOS, DAMOKRATES, DOKIMOS, EUPHRON, THESMOKRITOS, KREON, MANES, MARSYAS, XENOTIMOS, PAPAS, STACHYS, STRATON, PHILOSTEPHANOS II
4 janvier 2018/4th january 2018 : 50 timbres Cnidiens de Delos/50 Knidian stamps of Delos
3 janvier 2018/3rd january 2018 : 50 timbres Cnidiens de Delos/50 Knidian stamps of Delos
31 décembre 2017/31th december 2017 : 50 timbres Cnidiens de Delos/50 Knidian stamps of Delos
30 décembre 2017/30th december 2017 : 50 timbres Cnidiens de Delos/50 Knidian stamps of Delos
29 décembre 2017 / 29th december 2017 : 1 matrice, éponyme rhodien : TIMODIKOS
28 décembre 2017 / 28th december 2017 : 31 matrices, éponymes rhodiens : HERAGORAS, KALLIKRATES III, KLEITOMACHOS, KLEUKRATES I, KLEONYMOS II, KLENOSTRATOS, LEONTIDAS, XENOPHANTOS II, XENOPHON, PAUSANIAS III, POLYARATOS II, PYTHOGENES, PYTHODOROS, SOSIKLES, TEISAGORAS, TEISAMENOS, TIMOKLES II
27 décembre 2017 / 27th december 2017 : 18 matrices, éponymes rhodiens : HESTIEIOS, EUDAMOS, EUPHRANOR, ECHEBOULOS, ZENODOTOS, THARSIPOLIS, THERSANDROS, THESTOR, KALLIKRATES II
20 décembre 2017 / 20th december 2017 : 23 matrices, éponymes rhodiens : DAMAINETOS, DAMOTHEMIS, DAMOKLES II, DAMOKRATES I, DAMON, DORKYLIDAS, DRAKON
16 décembre 2017 / 16th december 2017 : 21 matrices, éponymes rhodiens : AISCHINAS, AISCHYLINOS, ALEXIADAS, ALEXIMACHOS, ANAXAGORAS, ANDRONIKOS, ANTILOCHOS II, ARATOPHANES I, ARISTAKOS, ARISTOGEITOS, ARISTODAMOS II, ARISTRATOS, ARCHEMBROTOS II, ASTYMEDES II, GORGON
15 décembre 2017 / 15th december 2017 : 16 matrices, éponymes rhodiens : ONASANDROS, SODAMOS, SOKRATES, SOSIKLES, TIMODIKOS, TIMOTHEOS, TIMOKLES II, TIMOURRODOS
30 novembre 2017 / 30th november 2017 : 19 matrices, éponymes rhodiens : PAUSANIAS III, POLYARATOS II, STHENELAS
29 novembre 2017 / 29th november 2017 : 16 matrices, éponymes rhodiens : KLEITOMACHOS, KLEUKRATES I, KLEONYMOS I, KLEYONYMOS II, LAPHEIDES, LEONTIDAS, NIKASAGORAS II, PAUSANIAS I, PAUSANIAS II
28 novembre 2017 / 28th november 2017 : 21 matrices, éponymes rhodiens : EUPHRANOR, ECHEBOULOS, HERAGORAS, THEAIDETOS, THESTOR, THEUDOROS II, THEUPHANES II, IASON, KALLIKRATES II, KALLIKRATES III, KALLIKRADIDAS I, KALLIKRATIDAS II, KALLIXEINOS, KLEARCHOS
25 novembre 2017 / 25th november 2017 : 19 matrices, éponymes rhodiens : ARCHOKRATES II, ASTYMEDES I, ASTYMEDES II, AUTOKRATES I, DAMAINETOS, EUANOR, EUDAMOS, EUKRATIDAS
24 novembre 2017 / 24th november 2017 : 20 matrices, éponymes rhodiens : ARISTOMACHOS I, ARISTOMACHOS II, ARISTONOMOS, ARISTOPOLIS, ARISTRATOS, ARCHEMBROTOS I, ARCHEMBROTOS II, ARCHINOS, ARCHOKRATES I
23 novembre 2017 / 23th november 2017 : 21 matrices, éponymes rhodiens : ANDRONIKOS, ANTIPATROS, APOLLONIOS, ARATOPHANES II, ARISTEUS, ARISTOBOULOS, ARISTOGEITOS, ARISTOGENES
22 novembre 2017 / 22th november 2017 : 20 matrices, éponymes rhodiens : AGESTRATOS II, AGLOKRITOS, ATHANODOTOS, AINETOR, AISCHYLINOS, ALEXIADAS, ALEXIMACHOS, ANAXANDROS, ANDRIAS
21 novembre 2017 / 21th november 2017 : 16 matrices, éponymes rhodiens : PYTHODOROS, SYMMACHOS, SODAMOS, SOSIKLES, SOSTRATOS, TEISAGORAS, TIMAGORAS I, TIMOTHEOS, TIMOKLES II, CHRYSAOR
20 novembre 2017 / 20th november 2017 : 22 matrices, éponymes rhodiens : KALLIKRATES III, KALLIKRATIDAS II, KLEARCHOS, KLEITOMACHOS, KLEUDIKOS, KLEONYMOS II, KLENOSTRATOS, LEONTIDAS, NIKASAGORAS II, XENOPHANES, XENOPHANTOS II, XENOPHON, PAUSANIAS III, POLYARATOS, PYTHOGENES
19 novembre 2017 / 19th november 2017 : 21 matrices, éponymes rhodiens : ARISTAKOS, ARISTANAX II, ARISTEIDAS III, ARISTODAMOS II, ARISTOMACHOS I, ARISTRATOS, ARCHEMBROTOS II, ARCHOKRATES II, AUTOKRATES, EUPHRANOR, ECHEBOULOS, HERAGORAS, THEAIDETOS, THESTOR, IASON
18 novembre 2017 / 18th november 2017 : 21 matrices, éponymes rhodiens : AGESTRATOS II, AGESILOCHOS, AGLOUMBROTOS, AGORANAX, AINESIDAMOS II, AINETOR, AISCHINAS, ALEXIADAS, ANAXANDROS, ANAXIBOULOS, ANDRIAS
14 novembre 2017 / 14th november 2017 : 29 matrices, éponymes rhodiens : TIMONAX, PHAINILAS, PHILODAMOS II, PHILONIDAS, CHARMOKLES, CHRYSAOR
2 avril 207, Lexicon of Eponym dies on Rhodian Amphora stamps, vol. 4 est paru
13 mars 2017/ 13th march 2017 : 21 matrices, éponymes rhodiens : TIMASAGORAS, TIMODIKOS, TIMOTHEOS, TIMOKLES, TIMOURRODOS
10 mars 2017/ 10th march 2017 : 21 matrices, éponymes rhodiens : KALLIKRATES II, KALLIKRATES III, KALLIKRATIDAS II, KLEITOMACHOS, KLEUDIKOS, KLENOSTRATOS, LAPHEIDES, LEONTIDAS, MYTION, NIKASAGORAS I, NIKASAGORAS II, NIKOMACHOS
5 mars 2017/5th march 2017 : 19 matrices, éponymes rhodiens : AGESTRATOS II, HERAGORAS, THARSIPOLIS, THESTOR, THEUGENES, THEUDOROS II, THEUPHANES II, THRASYDAMOS, IASON, HIERON II
3 mars 2017/ 3th march 2017 : 21 matrices, éponymes rhodiens : ARISTOMBROTIDAS, ARISTONIDAS, HARMOSILAS, ARCHIDAMOS, ARCHINOS, ARCHOKRATES II, GORGON, HESTIEIOS, ECHEBOULOS, ZENODOTOS
2 mars 2017/2th march 2017 : 22 matrices, éponymes rhodiens : ARISTEIDAS III, ARISTOMACHOS II, ARISTONOMOS, ARISTOPOLIS, ARISTRATOS, ARISTON II
1er mars 2017/1rst march 2017 : 21 matrices, éponymes rhodiens : AGLOUMBROTOS, AINESIDQMOS II, AINETOR, ALEXIADAS, ALEXIMACHOS, ANAXANDROS, ANAXIBOULOS, ANDRIAS, ANDRONIKOS, ARATOPHANES I, ARATOPHANES II, ARISTAKOS, ARISTANAX II, ARISTEIDAS II
1er février 2017/1rst february 2017 : 15 matrices, éponymes rhodiens : TEISAGORAS, TEISAMENOS, TIMASAGORAS, TIMODIKOS, TIMOTHEOS, TIMOKLEIDAS, PHILODAMOS II, PHILONIDAS.
15 janvier 2017/15th january 2017 : 15 matrices, éponymes rhodiens : PAUSANIAS III, PEISISTRATOS, POLYARATOS II, PYTHOGENES, SIMYLINOS.
12 janvier 2017/12th january 2017 : 20 matrices, éponymes rhodiens : THEUDOROS II, THEUPHANES II, HIERON II, KALLIKRATES III, LAPHEIDES, NAUSIPPOS, NIKASAGORAS I, NIKASAGORAS II, XENOSTRATOS, XENOPHANES, XENOPHANTOS II, XENOPHON, PAUSANIAS I, PAUSANIAS II.
11 janvier 2017/11th january 2017 : 22 matrices, éponymes rhodiens : ARISTEIDAS I, ARISTEIDAS III, ARISTOGEITOS, ARISTONOMOS, ARISTOPOLIS, ARISTRATOS, ARCHIBIOS, ARCHIDAMOS, ARCHILAIDAS, ARCHINOSHESTIEIOS, EUANOR, EUDAMOS.
10 janvier 2017/10th january 2017 : 20 matrices, éponymes rhodiens : AGESILOCHOS, AINESIDAMOS II, AISCHINAS, ALEXIMACHOS, ANAXANDROS, ANAXIBOULOS, ANDRONIKOS, ANTILOCHOS II, ANTIPATROS, ARATOPHANES I, ARATOPHANES II.
1er janvier 2017/1rst january 2017 : 18 matrices, éponymes rhodiens : SOSTRATOS, TEISAGORAS, TEISAMENOS, TIMAGORAS I, TIMOTHEOS, TIMOKLES II, TIMOURRODOS.
28 décembre 2016/28th december 2016 : 22 matrices, éponymes rhodiens : PAUSANIAS III, POLYARATOS II, POLYCRATES, PRATOPHANES, PYTHODOROS, SIMYLINOS, SOSIKLES.
27 décembre 2016/27th december 2016 : 22 matrices,
26 décembre 2016/26th december 2016 : 20 matrices,
25 décembre 2016/25th december 2016 : 21 matrices,
24 décembre 2016/24th december : 20 matrices,
23 décembre 2016/23th december 2016 : 20 matrices,
22 décembre 2016/22th december 2016 : 20 matrices,
11 décembre 2016/11th december 2016 : 27 timbres Cnidiens de Delos/27 Knidian stamps of Delos
10 décembre 2016/10th december 2016 : 50 timbres Cnidiens de Delos/50 Knidian stamps of Delos
09 décembre 2016/09th december 2016 : 50 timbres Cnidiens de Delos/50 Knidian stamps of Delos
08 décembre 2016/08th december 2016 : 50 timbres Cnidiens de Delos/50 Knidian stamps of Delos
05 décembre 2016/05th december 2016 : 50 timbres Cnidiens de Delos/50 Knidian stamps of Delos
04 décembre 2016/04th december 2016 : 50 timbres Cnidiens de Delos/50 Knidian stamps of Delos
03 décembre 2016/03th december 2016 : 50 timbres Cnidiens de Delos/50 Knidian stamps of Delos
02 décembre 2016/02th december 2016 : 50 timbres Cnidiens de Delos/50 Knidian stamps of Delos
30 novembre 2016/30th november 2016 : 50 timbres Cnidiens de Delos/50 Knidian stamps of Delos
28 novembre 2016/28th november 2016 : 50 timbres Cnidiens de Delos/50 Knidian stamps of Delos
21 novembre 2016/21th november 2016 : 18 matrices,
20 novembre 2016/20th november 2016 : 23 matrices,
19 novembre 2016/19th november 2016 : 20 matrices,
18 novembre 2016/18th november 2016 : 18 matrices,
17 novembre 2016/17th november 2016 : 20 matrices,
16 novembre 2016/16th november 2016 : 20 matrices,
15 novembre 2016/15th november 2016 : 18 matrices,
14 novembre 2016/14th november 2016 : 23 matrices,
13 novembre 2016/13th november 2016 : 20 matrices,
10 novembre 2016/10th november 2016 : 22 matrices,
8 novembre 2016/8th november 2016 : 26 matrices,
13 septembre 2016/13th september 2016 : 36 matrices,
12 septembre 2016/12th september 2016 : 20 matrices,
24 juillet 2016/24th july 2016 : 1 matrice, KLEARCHOS
22 juillet 2016/22th july 2016 : 1 matrice, ARISTEIDAS II
19 juillet 2016/19th july 2016 : 11 matrices, TIMASAGORAS, TIMODIKOS, TIMOTHEOS, TIMOURRODOS, PHAINILAS, PHILODAMOS II,
18 juillet 2016/18th july 2016 : 44 matrices,
17 juillet 2016/17th july 2016 : 50 matrices,
16 juillet 2016/16th july 2016 : 50 matrices, ARISTEIDAS III, ARISTOGENES, ARISTODAMOS II, ARISTOMACHOS II, ARISTOMBROTIDAS, ARISTOMENES, ARISTRATOS, ARISTON II, ARCHEMBROTOS I, ARCHIBIOS, ARCHOKRATES I, ASTYMEDES I, DAMAINETOS
15 juillet 2016/15th july 2016 : 50 matrices, éponymes AGLOUMBROTOS, AGLOKRITOS, AGLOCHARTOS, AGORANAX, ATHANO II, ATHANODOTOS, AINESIDAMOS II, AINETOR, AISCHYLINOS, ALEXIADAS, ALEXIMACHOS, ANAXANDROS, ANAXIBOULOS, ANDRONIKOS, ARATOPHANES I, ARATOPHANES II, ARISTAKOS, ARISTANAX II, ARISTEIDAS II
14 juillet 2016/14th july 2016 : 50 matrices, éponymes AGEMACHOS, AGESTRATOS II, HHAGESIPPOS, AGLOUMBROTOS, PEISISTRATOS, POLYARATOS II, PRATOPHANES, PYTHOGENES, PYTHODOROS, SOSIKLES, SOSTRATOS, TEISAGORAS, TEISAMENOS, TIMAGORAS I, TIMASAGORAS, TIMODIKOS, PANAMOS, TIMODIKOS, TIMOTHEOS, TIMOKLES II, CHRYSAOR
13 juillet 2016/13th july 2016 : 50 matrices, éponymes KLEONYMOS II, KLENOSTRATOS, LAPHEIDES, LEONTIDAS, MENEKLES, MENOPHILOS, MYTION, NAUSIPPOS, NIKOMACHOS, XENOPHANES, XENOPHANTOS I, XENOPHANTOS II, XENOPHON, ONASANDROS, PAUSANIAS II, PAUSANIAS III, PEISISTRATOS.
12 juillet 2016/12th july 2016 : 51 matrices, éponymes ASTYMEDES II, AUTOKRATES I, GORGON, DAMOKLES II, DAMOKRATES II, DAMON, HESTIEIOS, EUANOR, EUDAMOS, EUKRATIDAS, EUPHRANOR, ECHEBOULOS, HERAGORAS, THERSANDROS, IASIKRATES, HIERON II, KALLIKRATES I, KALLIKRATES III, KALLIKRATIDAS I, KALLIXEINOS, KALLIPHANES , KLEARCHOS, KLEITOMACHOS
11 juillet 2016/11th july 2016 : 35 matrices, éponymes ARCHIDAMOS, ARISTRATOS, ARISTON II, ARISTONIDAS, HARMOSILAS, ARCHEMBROTOS I, ARCHEMBROTOS II, ARCHESTRATOS, ARCHIBIOS, ARCHIDAMOS, ARCHILAIDAS, ARCHINOS, ARCHOKRATES II, ASTYMEDES I
10 juillet 2016/10th july 2016 : 46 matrices, éponymes ANTIPATROS, ARATOPHANES I, ARATOPHANES II, ARISTAKOS, ARISTANAX II, ARISTEIDAS II, ARISTEIDAS III, ARISTOGEITOS, ARISTOGENES, ARISTODAMOS II, ARISTOMACHOS I, ARISTOMBROTIDAS, ARISTOMENES, ARISTONOMOS,
9 juillet 2016/9th july 2016 : 22 matrices, éponymes AISCHYLINOS, ALEXIADAS, ALEXIMACHOS, ANAXANDROS, ANAXIBOULOS, ANDRONIKOS
8 juillet 2016/8th july 2016 : 17 matrices, éponymes AGORANAX, ATHANODOTOS, AINESIDAMOS II, AINETOR, AISCHINAS
7 juillet 2016/7th july 2016 : 8 matrices, éponymes AGLOUMBROTOS, AGLOKRITOS, AGORANAX
1 juillet 2016 : nouvelle publication, Lexicon of Eponym Dies on Rhodian Amphora Stamps, Gonca Cankardeş-Şenol, volume 3
23 juin 2016/23th june 2016 : 4 matrices, éponymes AGEMACHOS, AGESTRATOS II
15 juin 2016/15th june 2016 : 50 timbres Cnidiens de Delos/50 Knidian stamps of Delos
10 juin 2016/10th june 2016 : 50 timbres Cnidiens de Delos/50 Knidian stamps of Delos
30 mai 2016/30th may 2016 : 50 timbres Cnidiens de Delos/50 Knidian stamps of Delos
20 mai 2016/20th may 2016 : 50 timbres Cnidiens de Delos/50 Knidian stamps of Delos
10 mai 2016/10th may 2016 : 50 timbres Cnidiens de Delos/50 Knidian stamps of Delos
30 avril 2016/30th april 2016 : 50 timbres Cnidiens de Delos/50 Knidian stamps of Delos
28 avril 2016/28th april 2016 : 50 timbres Cnidiens de Delos/50 Knidian stamps of Delos
25 avril 2016/25th april 2016 : 50 timbres Cnidiens de Delos/50 Knidian stamps of Delos
22 mars 2016/22th march 2016 : 50 timbres Cnidiens de Delos/50 Knidian stamps of Delos
15 mars 2016/15th march 2016 : 50 timbres Cnidiens de Delos/50 Knidian stamps of Delos
27 décembre 2015/27th december 2015 : 1 matrice, fabricant HIERON
27 décembre 2015/27th december 2015 : 1 fiche mise à jour/updated, fabricant THEUMNASTOS
26 décembre 2015 : nouvelle publication, Lexicon of Eponym Dies on Rhodian Amphora Stamps, Gonca Cankardeş-Şenol, volume 2
9 décembre 2015/9th december 2015 : 5 matrices/dies, fabricants AGORANAX, ALSEIOS, ARISTOS, MARSYAS, CHRESIMOS
9 décembre 2015/9th december 2015 : 16 fiches mises à jour/updated, éponymes/eponyms HESTIEIOS, KALLIKRATES II, fabricants ISIDOROS, MIKYTHOS II, MOSCHOS II, ONASIOIKOS, POLYXENOS, TIMAR(, CHRYSIPPOS
8 décembre 2015/8th december 2015 : 42 fiches mises à jour/updated, fabricant HIERON
7 décembre 2015/7th december 2015 : 20 fiches mises à jour/updated, fabricants BRACHYLOS, HERAKLEITOS I, HERAKLEITOS II,THEUMNASTOS
2 décembre 2015 : 16 timbres de Delos, groupe Parmeniskos
28 novembre 2015 / 28th november 2015, 4 matrices / dies, éponymes ARCHILAIDAS, XENOPHON et fabricant PHILISTAS
28 novembre 2015 : 4 fiches mises à jour , éponyme EUPHRANORIDAS, fabricant KALLON
23 août 2015 : mise à jour de la bibliothèque CAEA
9 août 2015 / 9th august 2015, 10 matrices / dies, fabricants AGATHOKLES II, AMYNTAS, ARISTOGEITOS, ARISTOKRATES I, ERYMNEUS, ZEPHYROS, KASSANDROS, KOMOS, MIKYTHOS II, PHILON II
9 août 2015/9th august 2015 : 1 fiche mise à jour : fabricant PHILONIDES
25 janvier/25th january 2015, 32 matrices/dies, fabricants CHARES, CHARITON, CHENION, CHRESIMOS, CHRYSIPPOS, PSAPHON, PSYL(
24 janvier/24th january 2015, 8 matrices/dies, fabricant PHILOTAS
23 janvier/23th january 2015, 28 matrices/dies, fabricants PHILOSTEPHANOS II, PHILOPHRON, PHILTATOS, PHILON III, PHILONIDES
22 janvier/22th january 2015, 18 matrices/dies, fabricants ATTINAS, DROMON, HIPPA(, KROISOS, SKIRTOS, PHILOKLES I, PHILOKLES II, PHILOKRATES I, PHILOKRATES II,
29 octobre 2014/29th october 2014, 1 matrice, fabricant EUXENOS II
29 septembre 2014/29th september 2014, 7 matrices/dies, fabricants PHILETOS, PHILIOS, PHILIPPOS
28 septembre 2014/28th septembre 2014, 35 matrices/dies, fabricant PHILAINOS
27 septembre 2014/27th september 2014, 30 matrices/dies, fabricants TIMO II, TMOLOS, PHAISKOS, PHANIAS I, PHANIAS II,
26 septembre 2014/26th septembre 2014, 35 matrices/dies, fabricants TIMARCHIDAS, TIMOTHEOS, TIMOGENES, TIMOXENOS, TIMO I
25 septembre 2014/25th september 2014, 36 matrices/dies, fabricants IASON I, IASON II, IDAIOS, TIMAKRATES, TIMARATOS
21 septembre 2014/21th septembre 2014, 47 matrices/dies, fabricants SOTAS I, SOTAS II, SOTERIDAS, SOTERICHOS I, SOTERICHOS II
20 septembre 2014/20th september 2014, 40 matrices/dies, fabricants SOSIGENES, SOSIKLES, SOSILAS, SOSIPHANES, SOSIPHILOS, SOSTRATOS, SOSYLOS, SOTAIROS
19 septembre 2014/19th septembre 2014, 31 matrices/dies, fabricant SOKRATES II
18 septembre 2014/18th september 2014, 14 matrices/dies, fabricants STRATON, STYRAX, SYRIOS, SPHAIROS
11 septembre 2014/11th septembre 2014, 2 matrices/dies, éponymes AGRIOS, ARISTEIDAS 3
4 septembre 2014/4th september 2014, 25 matrices/dies, fabricants SATYROS, STHENNIDAS, SIMOS, SIMON, SINDES, SPINTHER, STACHYS, STEPHANOS, STRATIPPOS, STRATONIKOS
3 septembre 2014/3th septembre 2014, 41 matrices/dies, fabricants RHODIPPOS, RHODON I, RHODON II, SAMOS, SARAPION
31 août 2014/31th août 2014, 7 matrices/dies, éponymes ARISTEIDAS III, DAEMON, EPICHARMOS, THEULYTOS, DAMOKLES, DAMOKRATES III
30 août 2014 : Mise à jour de la bibliothèque CAEA
19 août 2014 : Fouille d'Akadémia, mission 2014
14 août 2014/14th august 2014, 34 matrices/dies, fabricants PROTHYMOS, PROTOS, PYRRICHOS, PYRROS
13 août 2014/13th august 2014, 33 matrices/dies, fabricants POLYARATOS, POLYNIKOS, POLYXENOS, POSIDEOS, POTAMOKLES, PRAXON
12 août 2014/12th august 2014, 32 matrices/dies, fabricants PAUSANIAS III, PELOPS, PISTOS I, PISTOS II, PLOUTOS, POLEMON
11 août 2014/11th august 2014, 39 matrices/dies, fabricants PASION, PATRON, PAUSANIAS I, PAUSANIAS II
10 août 2014/10th august 2014, 35 matrices/dies, fabricants OLYMPOS II, ONASIMOS I, ONASIMOS II, ONASIMOS III, ONASIOIKOS, PANGCHARES, PAPAS
9 août 2014/9th august 2014, 34 matrices/dies, fabricants NYSIOS, XENOTIMOS, XENON, OLYMPOS I
8 août 2014/8th august 2014, 25 matrices/dies, fabricants NIKASI(, NIKASIKRATES, NIKASION, NIKERATOS, NIKOLAOS, NIKOSTRATOS, NOUMENIOS
7 août 2014/7th august 2014, 41 matrices/dies, fabricants NEILOS, NEMONNIO, NIKA(, NIKAGIS, NIKARCHOS
6 août 2014/6th august 2014, 34 matrices/dies, fabricants MOUSAIOS, NANIS
5 août 2014/5th august 2014, 33 matrices/dies, fabricants MNASON ANTIOCHEUS, MOLESIS, MOSCHOS I, MOSCHOS II
4 août 2014/4th august 2014, 43 matrices/dies, fabricant MIKYTHOS II
3 août 2014/3th august 2014, 15 matrices/dies, fabricants MITHRAIOS, MIKKALOS, MIKYTHOS I
2 août 2014/2th august 2014, 41 matrices/dies, fabricant MIDAS
1er août 2014/30th august 2014, 43 matrices/dies, fabricants MENOGENES, MENODOROS I, MENODOROS II, MENOTHEMIS,
31 juillet 2014/31th july 2014, 40 matrices/dies, fabricants MENON I, MENON II
30 juillet 2014/30th july 2014, 52 matrices/dies, fabricants MENEKRATES II, MENESTHEUS, MENESTRATOS, MENES I, MENIPPOS, MENISKOS, MENTOR
29 juillet 2014/29th july 2014, 41 matrices/dies, fabricants MENANDROS I, MENANDROS II, MENEDAMOS, MENEKLES
28 juillet 2014/28th july 2014, 45 matrices/dies, fabricants LOGOS, LYSION, MAZAIOS, MAES, MANES, MARON, MARON SELGEUS, MATRODOROS
27 juillet 2014/27th july 2014, 54 matrices/dies, fabricants KTH(, KOMOS, LAKON, LENAIOS, LINOS
26 juillet 2014/26th july 2014, 51 matrices/dies, fabricants KREON
25 juillet 2014/25th july 2014, 20 matrices/dies, fabricants KOSMOKLES, KOSMOS I, KOSMOS II, KOTES, KRATON
24 juillet 2014/24th july 2014, 34 matrices/dies, fabricants KLEISIMBROTIDAS
23 juillet 2014/23th july 2014, 27 matrices/dies, fabricants KARPOS, KARPON, KASSANDROS, KASTOR, KEPHALON, KLEISIMBRO(
21 juillet 2014/21th july 2014, 36 matrices/dies, fabricants KALLIKLES II, KALLON
20 juillet 2014/20th july 2014, 38 matrices/dies, fabricants HIEROKLES II,
30 juin 2014/30th june 2014, 26 matrices/dies, fabricants DAMOSTHENES, THIASOS, HIEROKLES I
8 juin 2014/8th june 2014, 25 matrices/dies, éponymes TIMOTHEOS, TIMOKLEIDAS, TIMOKLES I, TIMOKLES II, TIMOSTRATOS, TIMOURRODOS, PHILODAMOS II, PHILOKRATES, PHYLES, CHRYSAOR
7 juin 2014/7th june 2014, 23 matrices/dies, éponymes TEISAGORAS, TEISAMENOS, TIMAGORAS I, TIMASAGORAS
6 juin 2014/6 june 2014, 25 matrices/dies, éponymes PYTHODOROS, SIMYLINOS, SYMMACHOS, SODAMOS, SOKRATES, SOSIKLES, SOSTRATOS, SOCHARES
5 juin 2014/5th june 2014, 27 matrices/dies, éponymes PRATOPHANES, PYTHOGENES
4 juin 2014/4th june 2014, 19 matrices/dies, éponymes PAUSANIAS I, PAUSANIAS II, PAUSANIAS III, PEISISTRATOS, POLYARATOS II
3 juin 2014/3th june 2014, 32 matrices/dies, éponymes LAPHEIDES,LEONTIDAS, LYSANDROS, MENELAOS, MYTION, NAUSIKOS, NIKASAGORAS I, NIKASAGORAS II, NIKOMACHOS, NIKON, XENARETOS, XENOSTRATOS, XENOPHANES, XENOPHANTOS I, XENOPHANTOS II
31 mai 2014/31th may 2014, 19 matrices/dies, éponymes KALLIKRATIDAS I,KALLIKRATIDAS II, KLEARCHOS, KLEITOMACHOS, KLEUDIKOS, KLEONYMOS II, KLENOSTRATOS, KRATIDAS
30 mai 2014/30th may 2014, 18 matrices/dies, éponymes THRASYMACHOS,IASIKRATES, IASON, HIERON I, HIERON II, KALLIKRATES II
29 mai 2014/29th may 2014, 29 matrices/dies, éponymes THARSIPOLIS,THEAIDETOS,THERSANDROS,THESTOR,THEUGENES,THEUDOROS I,THEUDOROS II,THEUPHANES I,THEUPHANES II
28 mai 2014/28th may 2014, 24 matrices/dies, éponymes EUDAMOS, EUKLES I, EUKLES II, EUKRATES, EUKRATIDAS, HERAGORAS,
13 mai 2014/13th may 2014, 33 matrices/dies, éponymes DAMOKLES II, DAMON, DORKYLIDAS, HESTIEIOS, EUANOR
12 mai 2014/12th may 2014, 25 matrices/dies, éponymes ASTYMEDES III, AUTOKRATES I, AUTOKRATES II, GORGON, DAMAINETOS, DAMOTHEMIS
11 mai 2014/11th may 2014, 25 matrices/dies, éponymes ARCHEMBROTOS I, ARCHEMBROTOS II, ARCHIBIOS, ARCHIDAMOS, 'ARCHILAIDAS, ARCHINOS, ARCHOKRATES II
10 mai 2014/10th may 2014, 28 matrices/dies, éponymes ARISTODAMOS II, ARISTOMACHOS I, ARISTOMACHOS II, ARISTOMBROTIDAS, ARISTOMENES, ARISTONOMOS, ARISTOPOLIS, ARISTRATOS, ARISTON II, ARISTONIDAS, HARMOSILAS
4 avril 2014/4th april 2014, 18 matrices/dies, éponymes ARISTEIDAS I, ARISTEIDAS II, ARISTEIDAS III, ARISTOBOULOS, ARISTOGEITOS, ARISTOGENES
3 avril 2014/3th april 2014, 18 matrices/dies, éponymes ANAXIBOULOS, ANDRIAS, ANDRONIKOS, ANTILOCHOS II, ARISTOPHANES I, ARISTOPHANES II, ARISTAKOS
2 avril 2014/2th april 2014, 22 matrices/dies, éponymes AISCHINAS, ALEXIADAS, ALEXIMACHOS,ANAXANDROS
1er avril 2014/1st april 2014, 22 matrices/dies, éponymes AGEMACHOS, AGESTRATOS II, HAGESIPPOS, AGLOKRITOS, ATHANODOTOS, AINESIDAMOS I, AINETOR
28 mars 2014/28th march 2014, 21 matrices/dies, fabricants ISIDOROS, ISTROS, ION, KAL(, KALLIO
27 mars 2014/27th march 2014, 51 matrices/dies, fabricant HIPPOKRATES
26 mars 2014/26th march 2014, 15 matrices/dies, fabricants HIERONYMOS, IMAS
25 mars 2014/25th march 2014, 42 matrices/dies, fabricant HIERON I
24 mars 2014/24th march 2014, 33 matrices/dies, fabricants THE(, THOAS, THRA(, HIERAX, HIEROTELES
23 mars 2014/23th march 2014, 23 matrices/dies, fabricants THEULYTOS, THEUMENES, THUMNASTOS, THEUPHILOS, THEON I, THEON II
20 mars 2014/20th march 2014, 1 matrice/die, éponyme PAUSANIAS III
12 mars 2014/12th march 2014, 44 matrices/dies, fabricant THEUDOROS
11 mars 2014/11th march 2014, 35 matrices/dies, fabricants THARSAGORAS,THEUDOTOS II
10 mars 2014/10th march 2014, 20 matrices/dies, fabricants HEROIDAS, THALES II
9 mars 2014/9th march 2014, 33 matrices/dies, fabricants HERAKLEITOS I, HERAKLEON
28 février 2014, publication en ligne des 1369 timbres rhodiens de Délos
8 février 2014/8th february 2014, 79 matrices/dies, fabricants ZENODOTOS, ZENON I, ZENON II, ZOILOS, ZOPYROS, HERAKLEITOS I
7 février 2014/7th february 2014, 19 matrices/dies, fabricants EUPHROSYNOS, EUPHRON, ZEPHYROS
6 février 2014/6th february 2014, 38 matrices/dies, fabricants EUPO(, EUPOROS, EUSYEUS, EUTAKTOS, EUTARCHOS, EUPH(, EUPHANES, EUPHAGORAS, EUPHRANOR I, EUPHRANOR II,
5 février 2014/5th february 2014, 32 matrices/dies, fabricants EUKLEITOS, EUKRA(, EUKRATIDAS, EUXENOS
4 février 2014/4th february 2014, 36 matrices/dies, fabricants HERMON II, ERYMNEUS, ESTIEIOS, EUARCHOS, EUDOXOS, EUIOS
3 février 2014/3th february 2014, 35 matrices/dies, fabricants HERMAISKOS, HERMIAS, HERMOGENES, HERMON I
21 janvier 2014/21th january 2014, 16 matrices/dies, fabricant HERMAIOS III (KABALEUS)
19 janvier 2014/19th january 2014, 16 matrices/dies, fabricants EPIKRATES II, EPIKRATES III, HERMAIOS I, HERMAIOS II
18 janvier 2014/18th january 2014, 20 matrices/dies, fabricants EPIGONOS II, EPIKRATES I
17 janvier 2014/17th january 2014, 38 matrices/dies, fabricant EPIGONOS I
16 janvier 2014/16th january 2014, 33 matrices/dies, fabricants ELIKON, ELLANIKOS, EMTA(
15 janvier 2014/15th january 2014, 22 matrices/dies, fabricants EIRENIDAS I, EIRENIDAS II, EKATHA
9 janvier 2014/9th january 2014, 17 matrices/dies, fabricant EIRENAIOS
8 janvier 2014/8th janvier 2014, 54 matrices/dies, fabricant DOROS II
7 janvier 2014/7th january 2014, 4 matrices/dies, fabricant DOROS I
6 janvier 2014/6th janvier 2014, 25 matrices/dies, fabricants DRAKONTEMENES, DORION, DOROTHEOS
4 janvier 2014/4th january 2014, 30 matrices/dies, fabricant DRAKONTIDAS
3 janvier 2014/3th janvier 2014, 31 matrices/dies, fabricants DISKOS II, DION, DOKIMOS
2 janvier 2014/2th january 2014, 39 matrices/dies, fabricants DIOPHANTOS, DISKOS I
12 décembre 2013/12th december 2013, 43 matrices/dies, fabricants DIOS I, DIOS II, DIOS III
11 décembre 2013/11th december 2013, 39 matrices/dies, fabricants DIONYSIOS I, DIONYSIOS II, DIONYSIOS III, DIONYSIOS IV
10 décembre 2013/10th december 2013, 40 matrices/dies, fabricants DIOKLEIA, DIOKLES
09 décembre 2013/09th december 2013, 41 matrices/dies, fabricants DIODOTOS I, DIODOTOS II, DIODORO
26 novembre 2013/26th november 2013, 27 matrices/dies, fabricants DEMETRIOS I, DEMO(, DEMOSTHENES, DIAG(, DIANDROS, DIKAIOS, DIOGENES I, DIOGENES II
25 novembre 2013/25th november 2013, 4 matrices/dies, fabricants DAMON et DEX(
15 novembre 2013/15th november 2013, 21 matrices/dies, fabricant DAMONIKOS
14 novembre 2013/14th november 2013, 29 matrices/dies, fabricant DAMOPHILOS
20 septembre 2013 : 19 matrices pour 8 éponymes (Aleximachos, Aristeidas II, Eudamos, Lysimachos, Pausanias III, Pythodoros, Timo(, Timodikos) et 7 matrices pour le fabricant Timar(
13 septembre 2013 : mise à jour du catalogue de la biblothèque amphorique du CEAlex
14 août 2013 : Akadémia, mission 2013
4 août 2013 : 231 matrices pour 3 fabricants : Damokrates I, Damokrates II et Damokrates III
3 août 2013 : 26 matrices pour 2 fabricants : Damatrios et Damokles
2 août 2013 : 23 matrices pour 3 fabricants : Glaukias, Gorgias et Damas
7 juillet 2013 : 56 matrices pour 3 fabricants : Brach(, Bromios et Galestes
11 juin 2013 : 31 matrices pour 4 fabricants : Boiskos, Bosporos, Boethos et Boularchos
11 juin 2013 : Formulaire de recherche : On peut afficher les matrices d'un éponyme ou d'un fabricant pour un mois donné. Lien vers le formulaire de recherche
9 avril 2013 : 54 matrices pour 8 fabricants : Aspasilas, Astos, Attalos, Aphrodisios I, II et III, BAK(, Bakchios
5 avril 2013 : 27 matrices, fabricants Archelas et Asklapiadas II
1er avril 2013 : 47 matrices, fabricant Artimas
5 mars 2013 : corrections (éponymes),
5 mars 2013 : deux timbres deux noms (éponyme-fabricant),
28 février 2013 : modification de deux fiches,
5 janvier 2013 : 54 matrices pour 6 fabricants : Aristos, Aristophanes, Ariston, Artemidoros, Artemon I et Artemon II
25 décembre 2012 : 36 matrices pour 6 fabricants : Aristokrates I, Aristokrates II, Aristolas, Aristomachos, Aristombrotos et Aristoneikos
30 octobre 2012 : 7 matrices pour le fabricant Aristogeitos
29 octobre 2012 : 32 matrices pour les fabricants Aristion et Aristo(
9 octobre 2012 : Timbres amphoriques de Pamphilie de Claude Brixhe est sorti aux presses ddu CEAlex
8 octobre 2012 : 37 matrices pour les fabricants Aristeidas II et Aristi(
30 août 2012 : 13 matrices du fabricant Aristarchos
29 août 2012 : 99 matrices pour 6 fabricants (Apollonios I à Aristainetos)
27 août 2012 : 74 matrices pour 7 fabricants (Annibas à Apollonidas II)
19 août 2012 : 2 matrices pour les éponymes Timo( et Timokrates I
18 août 2012 : La fouille Akademia
3 août 2012 : 158 matrices pour 21 fabricants (Aigyptos à Androsthenes)
31 juillet 2012 : 227 matrices pour 13 fabricants (Hagemon à Athos)
28 juillet 2012 : 138 matrices pour 9 fabricants (Agatharchos à Agathon II)
9 juillet 2012 : 43 matrices (17 matrices pour 3 nouveaux éponymes - Apollodotos, Aristo(, Poly( - et 26 nouvelles matrices)
15 juin 2012 : 2 matrices.
22 mai 2012 : Timbres deux noms : recherche par le nom du fabricant.
17 mai 2012 : Formulaire de recherche des matrices : la requête peut porter sur la période. Voir
9 mai 2012 : 19 timbres à deux noms (éponyme/fabricant)
8 mai 2012 : 21 timbres à deux noms (éponyme/fabricant)
7 mai 2012 : 24 timbres à deux noms (éponyme/fabricant)
6 mai 2012 : 36 timbres à deux noms (éponyme/fabricant)
29 avril 2012 : 38 matrices.
En ligne à ce jour 244 éponymes et 5166 matrices
28 avril 2012 : 40 matrices.
27 avril 2012 : 106 matrices. Eponymes Nikasagoras I et Nikasagoras I I
26 avril 2012 : 27 matrices.
25 avril 2012 : 38 matrices.
24 avril 2012 : 40 matrices.
14 mars 2012 : 19 matrices. Eponymes Timar( et Timarchos
9 novembre 2011 : Tableau : Périodes - Dates
26 septembre 2011 : 16 matrices. Eponymes Teisagoras à Philokrates
25 septembre 2011 : 23 matrices. Eponymes Polykles à Sostratos
22 septembre 2011 : 49 matrices. Eponymes Kratidas à Polyaratos II
21 septembre 2011 : 34 matrices. Eponymes Kallixeinos à Klenostrratos
15 septembre 2011 : 26 matrices. Eponymes Iason à Kallikratidas II
14 septembre 2011 : 33 matrices. Eponymes Heragoras à Iasikrates
13 septembre 2011 : 27 matrices. Eponymes Gorgon à Echeboulos
12 septembre 2011 : 23 matrices. Eponymes Archidamos à Autokrates I
11 septembre 2011 : 25 matrices. Eponymes Aristombrotidas à Archibios
10 septembre 2011 : 27 matrices. Eponymes Aristeidas II à Aristomachos II
9 septembre 2011 : 27 matrices. Eponymes Andronikos à Aristanax II
8 septembre 2011 : 27 nouvelles matrices. Eponymes Agemachos à Andrias

6 septembre 2011 - 4 éponymes : Eukles I, Eukles II, Kallikratidas I et Kallikratidas II, 72 matrices
En ligne à ce jour : 241 éponymes et 4533 matrices

5 septembre 2011 - Corrections : Agestratos II - Agrianios - 001, Hieron II - Agrianios - 012, Aischinas - Artamitios - 004, Kallikrates III - Dalios - 002
20 août 2011 - En ligne à ce jour : 237 éponymes et 4461 matrices
18 août 2011 - En ligne à ce jour : 237 éponymes et 3688 matrices en ligne
17 août 2011 - En ligne à ce jour : 237 éponymes et 3573 matrices
10 août 2011 - Annonce Symposium international - Izmir, Turquie, 17-19 novembre 2011
En ligne à ce jour : 180 éponymes et 3259 matrices
31 juillet 2011 - En ligne à ce jour : 170 éponymes et 3036 matrices
15 mai 2011 - En ligne à ce jour : 167 éponymes et 3023 matrices
23 avril 2011 - En ligne à ce jour : 160 éponymes et 2949 matrices
5 avril 2011 - En ligne à ce jour : 151 éponymes et 2752 matrices
6 février 2011 - En ligne à ce jour : 140 éponymes et 2588 matrices
4 octobre 2010 - En ligne à ce jour : 109 éponymes et 2053 matrices
27 septembre 2010 - En ligne à ce jour : 87 éponymes et 1687 matrices
22 septebre 2010 - En ligne à ce jour : 79 éponymes et 1561 matrices
21 septembre 2010 - Bibliothèque amphorique - 183 références 2010
19 septembre 2010 - En ligne à ce jour : 75 éponymes et 1484 matrices
4 juillet 2010 - En ligne à ce jour : 66 éponymes et 1261 matrices
2 juillet 2010 - En ligne à ce jour : 61 éponymes et 1156 matrices
20 juin 2010 - Chronamphora : 2 comptes rendus (CA0043 et CA0044)
17 juin 2010 - Chronamphora : 6 comptes rendus (CA0037 à CA0042)
16 juin 2010 - En ligne à ce jour : 53 éponymes et 1034 matrices
2 juin 2010 - Mise en ligne d'une nouvelle interface pour la consultation de la base de données des matrices des timbres des éponymes rhodiens. En ligne à ce jour : 40 eponymes et 762 matrices
1er septembre 2009 - Bibliothèque amphorique - 75 références 2009
25 août 2009 - Corrections et compléments : Agestratos 2, Aglochartos, Aglokritos (3 eponymes)
24 août 2009 - Corrections et compléments : Agemachos, Agestratos 1 (2 eponymes)
23 août 2009 - Corrections et compléments : Hagesis, Hagesilochos (2 eponymes)
22 août 2009 - Corrections et compléments : Hagemon, Hagesippos (2 eponymes)
20 août 2009 - Corrections et compléments : Aischinas (1 eponyme)
19 août 2009 - Corrections et compléments : Ainesidamos 1, Ainesidamos 2, Ainetor (3 eponymes)
20 juillet 2009 - 1 eponyme : Aristeidas3
7 juillet 2009 - 5 eponymes : Aristanax1, Aristanax2, Aristarchos, Aristeidas1, Aristeidas2
27 juin 2009 - Ressources en ligne : 2 ouvrages
27 juin 2009 - ChronAmphora : 2 comptes rendus (CA0035 et CA0036)
11 février 2009 - eponyme Andrias
2 février 2009 - eponyme Anaxiboulos
31 janvier 2009 - ressources en ligne : Pridik 1917
26 décembre 2008 - actualités : stage "Amphores" à Bibracte
9 décembre 2008 - ressources en ligne (nouveaux liens)
8 décembre 2008 - eponyme Anaxandros
3 décembre 2008 - Nouvelle rubrique : ressources en ligne
24 novembre 2008 - 2 eponymes : Aleximachos et Anaxagoras
23 novembre 2008 - 2 eponymes : Akestias et Alexiadas
22 novembre 2008 - eponyme Aischylinos
20 novembre 2008 - Bibliothèque amphorique du CAEA, recherche en ligne dans le catalogue
29 octobre 2008 - eponyme Aischinas
21 octobre 2008 - 3 eponymes : Ainesidamos 1, Ainesidamos 2, Ainetor
15 octobre 2008 - 6 eponymes : Athanagoras, Athano(I, Athano(II, Athanodotos, Athanodoros, Athanophilos
13 octobre 2008 - eponyme Agrios
12 octobre 2008 - 3 eponymes : Aglokritos, Aglochartos et Agoranax
10 octobre 2008 - eponyme Agloumbrotos

MGR